תקנון אתר

אמצע שבוע החדשות של הצפון

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה:

כללי

 1. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר "אמצע שבוע חדשות הצפון " , במופעים השונים של אתרים אלו בפלטפורמות הדיגיטליות השונות, לרבות ביישומונים (אפליקציות) במכשירים סלולריים ובמחשבי לוח (טאבלטים) (להלן: "האתרים"). יובי מדיה ת.ז. 039088554 הוא המפעיל של האתרים (להלן: " המפעיל").
 2. התכנים המופיעים באתרים, ובכללם מידע מכל סוג ובכל אופן הצגתו, לרבות מלל, טקסטים, פרסומים, כתבות, מאמרים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סרטון, אנימציה, שמע, שידור, הסכת, קישור, תרשימים, מצגות, שקופיות, טבלאות, גרפים, מאפיין גרפי, סגנון עיצובי, פורמט, קונספט, סמליל וכדומה (להלן: "התכנים") וכן מוצרים דיגיטליים ושירותים שונים שמוצעים באתרים, ובכללם שירותים בתשלום (להלן: "השירותים"), מצויים בחלקם בבעלות המפעיל ובחלקם בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו למפעיל הרשאה לעשות בהם שימוש (להלן: "ספקי התוכן").
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כלל הנחשפים לתכנים ולשירותים באתרים, באופן אקראי או קבוע, ישיר או עקיף, כבעלי מינוי בתשלום ו/או כמשתמשים שנרשמו לאתרים ללא תשלום ו/או כמשתמשים אנונימיים (להלן: "המשתמשים").

כניסה לאתרים והרשמה

 1. הכניסה לאתרים ו/או הצפייה ו/או השימוש בכל או בחלק מהתכנים ו/או השירותים של המפעיל הנם, כמפורט להלן: משתמשים אנונימיים שלא נרשמו באתרים, נהנים מגישה מוגבלת לצפייה בעמודי הבית של האתרים ולעדכוני חדשות מסוימים בלבד, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של המפעיל. משתמשים שהשלימו רישומם לאתרים באמצעות כתובת דוא"ל המשמשת אותם באופן אישי, אך לא רכשו מינוי המקנה גישה מלאה, כמפורט להלן בתקנון זה, נהנים מגישה חלקית, ולרשותם עומדת מכסה חודשית של תכנים מסוימים שאינם זמינים למשתמשים אנונימיים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעיל (להלן: "משתמשים רשומים"). משתמשים שרכשו מינוי נהנים מגישה מלאה לתכני האתר שאליו רכשו מינוי, בהתאם לסוג המינוי (להלן: "המנויים").
 2. לכניסה או להרשמה לאתר " אמצע שבוע חדשות הצפון " ניתן להיכנס לכתובות הבאות: https://msnews.co.il
 3. הרישום לאתרים יהיה באופן הבא: המשתמש יזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך, על-פי הוראות הרישום של המפעיל ו/או גורמים רלוונטיים אחרים, לרבות פרטי זיהוי אישיים, כתובת דוא"ל ומספר טלפון שימשו אותו להתחברות לאתרים. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את המפעיל, ללא דיחוי, ביחס לכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידו. לאחר קבלת הנתונים, תבצע המפעיל קליטה ואימות של הנתונים. ככל שהנתונים יימצאו תקינים יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש מייל לאישור הפרטים ולאחר מכן תתאפשר למשתמש הרשום הגישה לאתרים באמצעות פרטי הזיהוי, מספר הטלפון ו/או הסיסמה שנבחרה. במקרה שהמפעיל לא תקבל אישור לנכונות הפרטים, או שתקבל הודעה כי אינם תקפים או נכונים, אזי המפעיל רשאית לבטל באופן מיידי את הרישום והכל לפי שיקול דעתה וכפי שתמצא לנכון.
 4. הורדת יישומונים (אפליקציות) של האתרים נעשית בהתאם לתנאים הנקבעים על ידי הפלטפורמות ו/או חנויות היישומונים הרלוונטיות (כגון App Store, Google Play, Amazon ואח'), ואינה באחריות המפעיל או בשליטתה.

פרטי המשתמש

 1. הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמש באתרים מתבצע על-פי מדיניות הפרטיות כפי שמעודכנת מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתקנון זה.
 2. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם למפעיל, למעט אלו הנחוצים לצורך רישום לאתרים ותשלום בגין רכישת השירותים כמפורט בתקנון זה, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. המפעיל תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצורך רישומו לאתרים, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמו הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתרים. המפעיל תבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין.
 3. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של המפעיל למסור מידע ופרטים שמסר לה, במקרה של מיזוג פעילות המפעיל ו/או האתרים עם גורם אחר בתנאי שיישמרו תנאי מסמך מדיניות הפרטיות, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש.
 4. המפעיל רשאית למסור כל מידע וכן את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
 5. המפעיל רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל מי מהאתרים (כגון קובצי Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך, כמפורט במדיניות הפרטיותכפי שמעודכנת מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתקנון זה.

דיוור ומשלוח התראות

 1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות האימייל שיימסרו למפעיל ו/או לאתרים על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את המפעיל לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתרים אליהם נרשם המשתמש, לרבות הטבות והצעות שיווקיות מאת המפעיל. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי המפעיל בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 2. מובהר למשתמש כי השימוש באתרי המפעיל, לרבות יישומונים, כוללים גם משלוח התראות מסוגים שונים אל המכשיר שדרכו נעשה שימוש. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להפסיק משלוח התראות כאמור, כמפורט בהגדרות היישומון ו/או האתר, ולא תהא לו כל טענה כלפי המפעיל בקשר לכך.

כללי השימוש באתרים

 1. השימוש המותר בתכנים הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת התכנים או להרשות שימוש כלשהו בתכנים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי התכנים לא ישמשו אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי המפעיל, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון התכנים מחוץ לאתרים, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
 3. למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי בתכנים חל ביחס לכלל סוגי התכנים באתרים, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קניינה של המפעיל.
 4. כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש, נדרש המשתמש להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבון המשתמש. הסיסמה הינה אישית ומשמשת אדם אחד בלבד. הסיסמה אינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. במקרה של חשש ממשי לניצול לרעה של המינוי, בין היתר על ידי כניסה לאתרים ממספר לא סביר של מכשירים אלקטרוניים, המפעיל רשאית לחסום את הגישה של אותו המנוי ובמקרים של הישנות השימוש לרעה בחשבון שומרת לעצמה המפעיל את הזכות אף לסיים את המינוי ללא התראה מוקדמת. זאת מבלי לגרוע כמובן מכל זכות או סעד אחר העומדים למפעיל בנסיבות העניין.
 5. המשתמש מתחייב, להשתמש באתרים בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתרים כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה במפעיל ו/או בצדדים שלישיים.
 6. משתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתרים, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 7. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתרים וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתרים כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 8. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע במפעיל או במשתמשים אחרים של האתרים או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים באתרים וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור תכנים או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או המפעיל לא אישרו קבלתם.
 9. המשתמש מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת תכנים ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
 10. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתרים ו/או לפעול באתרים בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריות, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתרים ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי המפעיל, הצפת אתרים בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, שתילת קישורים לצורך קידום אתרים (seo), פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתרים ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
 11. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתרים, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה מהאתרים לרבות בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתרים.
 12. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתרים ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
 13. המשתמש מתחייב ליידע את המפעיל, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.
 14. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמפעיל רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

הגבלות צד ג' ביחס למשתמשי קצה של מכשירים אלחוטיים

 1. השירותים ו/או התכנים המובאים למשתמשים באמצעות מכשירים אלחוטיים, נועדו אך ורק לצפייה האישית של משתמש הקצה. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים ו/או התכנים אסור בהחלט.
 2. מובהר כי המפעיל רשאית לאכוף איסור זה כנגד משתמשי קצה, גם מכוח הודעה מאת צד שלישי רלוונטי (כמו "רויטרס" למשל) המתריע כי משתמש הקצה מפר את תנאי השימוש.
 3. השימוש בתכנים ו/או הסתמכותו עליהם, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

תוכן גולשים

 1. המפעיל, לפי שיקול דעתה, עשויה לאפשר למשתמשים, בכפוף לאיסורים ומגבלות על פי דין ועל פי תקנון זה, לפרסם תגוביות (טוקבקים), תכני גולשים השייכים להם, לרבות טקסטים, קישורים, קבצי אודיו, הקלטות, תמונות, צילומים, וידאו, סרטונים, אנימציות, איורים, סימונים, פורמטים, עיצובים וכיו"ב לרבות במסגרת תכני האתרים, קהילות, פורומים, יומני רשת, בלוגים, פרסומים, לשלוח הודעות דואר אלקטרוני ומסרים אישיים (להלן: "תוכן גולשים").
 2. המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן גולשים שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו באיזה מהאתרים כמו גם בכל דף אינטרנט הקשור לאתרים, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור.
 3. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתרים לרבות דף אינטרנט הקשור לאתרים, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את המפעיל, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 4. המשתמש מתחייב בזאת כי התוכן המועלה על ידו לאתרים, לרבות באמצעות תגוביות ('טוקבקים') לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתרים וכן לא יפרסם באתרים כל מסר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל מסר שנועד להכפיש או לבזות, ובתוך כך דברי נאצה, הסתה, איומים, עוינות, הטרדה, גסות רוח וכדומה ו/או כל מסר גזעני או המעודד לאלימות ואפליה פסולה על בסיס גזע, צבע עור, עדה, מוצא, דת, אמונה, לאום, מין, נטייה מינית, נכות גופנית או נפשית, מחלה, השקפה פוליטית, עיסוק או מעמד סוציואקונומי ו/או כל מסר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל מסר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם ו/או כל מסר בלתי חוקי, או מסר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל מסר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל מסר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל מסר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 5. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתריה הקבוצה, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי המפעיל על פי דין.
 6. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמפעיל, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס לתכנים כהגדרתם לעיל.
 7. המפעיל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של המפעיל, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתרים.
 8. המפעיל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתרים, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
 9. בעצם העלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש לאיזה מהאתרים, הוא מקנה למפעיל ו/או למי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל.
 10. העלאת תוכן גולשים לאתרים אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן גולשים את זכויותיהם בתוכן, אך מקנה כאמור למפעיל רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי.
 11. רישיון השימוש שניתן כאמור בתוכן גולשים למפעיל, ניתן ללא תמורה כספית למשתמש, הרישיון הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה בתוכן בכל מדיה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של קבוצת "הארץ", עובדיה ו/או מי מטעמה, לרבות תכנים עיתונאיים ו/או תכנים של איזה מהאתרים ו/או לרבות אתרים עתידיים. רישיון השימוש הנ"ל כולל גם מתן זכות למפעיל להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעיל, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.
 12. העלאת תוכן גולשים מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי עריכת התוכן כאמור ו/או כל שינוי שלו על ידי המפעיל ו/או מי מטעמה, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודו של המשתמש, לא יהווה פגיעה בזכות מוסרית של המשתמש ו/או כל פגיעה אחרת בו.
 13. שימוש בתוכן גולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג תוכן גולשים כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שלמשתמש תהיה השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, הרי שעליו לפנות ללא דיחוי למפעיל בעניין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו כדי למצות את כל סעדי המשתמש בעניין זה.
 14. המפעיל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתרים פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים ואף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למשתמש שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

אחריות מוגבלת

 1. השירותים והתכנים באתרים ניתנים על בסיס "as available" והמפעיל אינה אחראית בכל צורה שהיא לזמינות האתרים ותוכנם במרשתת או בכל פלטפורמה אחרת ואינה מתחייבת כי השימוש בתכנים שבאתרים לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
 2. במקרה שהתכנים ו/או השירותים, ו/או כל חלק מהם, לא יהיו זמינים בשל תקלה או כשל זמניים, לא יינתן החזר כספי והמפעיל שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם המפעיל מעניקה החזר או זיכוי, היא אינה מחויבת לעשות כן באופן זהה או דומה גם בעתיד.
 3. המפעיל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי איזה מן האתרים ו/או היישומונים ו/או כל פלטפורמה אחרת המשמשת אותה, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או באופן קבוע ו/או לדרוש לגביהם תשלום ו/או לערוך בהם שינויים לרבות שינויים כמות התכנים וסוגי התכנים והיא עשויה להגדיל או להקטין אותם מעת לעת וכן להסיר מהאתרים תכנים ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו. מובהר כי מנויים ו/או משתמשים שרכשו שירות כלשהו מהמפעיל, לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.
 4. המפעיל וספקי התוכן פועלים במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המשתמש לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם לצרכי ו/או למטרות למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב המפעיל, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן תוכן או כל מידע וכיו"ב.
 5. המפעיל וספקי התוכן, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, בהווה ובעבר, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתרים, לרבות בתכנים, בשירותים ובתוכן הגולשים ו/או הסתמכות עליהם ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתרים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 6. האתרים, לרבות התכנים, השירותים ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים "as is". המפעיל, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם. למען הסר ספק מובהר כי פרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.
 7. האתרים כוללים גם תוכן זר הכולל קישורים שונים למקורות ואתרים אחרים שאינם שייכים או מופעלים על ידי המפעיל, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתרים. מובהר כי המפעיל, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר זה ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או תוכן שלא פורסם על ידי האתרים, לרבות תכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באיזה מהאתרים. כל שימוש בתוכן זר זה ו/או במידע ממקורות שאינם האתרים ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
 8. המפעיל רשאית לכלול באתרים תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, וכן תוכן שיווקי שהופק בשיתוף עם ו/או במימון גורם מסחרי והכל תוך סימון מאבחן מתאים ובנפרד מתוכן מערכתי. פרסום התכנים הנ"ל אינו מהווה המלצה או עידוד של המפעיל לרכוש מוצר או שירות המוצעים בהם. המפעיל אינה צד לכל עסקה או התקשרות ככל שתתקיים בין המשתמש לצד השלישי. המשתמש פוטר בזאת את המפעיל, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של המפעיל עצמה.
 9. במסגרת השימוש באתרים עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני האתרים, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והמפעיל לא תהיה צד לה.
 10. המפעיל לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות המפעיל ו/או האתרים.

קניין רוחני

 1. מלוא הזכויות באתרים, בתכנים, במידע ובשירותים הקשורים לאתרים שייכות למפעיל, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש למפעיל זכויות שימוש. בתוך כך, המפעיל הנה בעלת זכויות ההפעלה של האתרים, ובעלת מלוא הזכויות בפעילות האתרים, לרבות מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סרטונים, אנימציה, שמע, הסכת, פורמט, קונספט, סמלילים וסימני מסחר של האתר ו/או אשר מופיעים בו, מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח אתרים, תוכנות, יישומים וקודים של האתרים.
 2. המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את התכנים ו/או כל חלק מהם לרבות כל מוצר ו/או פלט של התכנים, אלא בתנאים כמפורט באתרים, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התכנים או כל חלק מהם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן. מובהר כי אין להשתמש בתכנים שבאתרים לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתכנים, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של התכנים או חלק מהם, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בהם שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, בתכנים או בחלק מהם.
 4. מובהר כי העתקה ו/או נטילה שיטתית של מודעות מפרסמים באיזה מהאתרים, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות המפעיל, אסורה בהחלט.
 5. חל איסור להציג את התכנים מתוך האתרים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, בדרך של מסגור (framing) ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתר הרלוונטי בו מופיעים התכנים.
 6. חל איסור לבצע קישור לתכנים של אתר או מקור כלשהו המכילים תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים לאלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.
 7. המפעיל ו/או האתרים רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאיזה מהאתרים, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל על טענה בקשר לכך.
 8. כל העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום של תכנים, חומרים או מידע כלשהו המאוחסנים באתרים, שלא הותרו במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המפעיל מראש ובכתב.

פרסום קרדיט ליוצר

 1. במקרה ובפרסום כלשהו באיזה מהאתרים לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, על המשתמש לפנות אל המפעיל ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.

פניות לאתרים

 1. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתרים, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל שירות הלקוחות או התמיכה הטכנית, לפי העניין, לכתובות הבאות msnewsisrael@gmail.com

על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.

 1. במקרה שבו מדובר בשירות בתשלום מתבקש המשתמש לפעול בהתאם לתנאי סיום מינוי כמפורט לעיל בתקנון זה.
 2. במקרה שבו מדובר בפנייה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה על ידי גורם שאינו המפעיל, אזי על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל המפעיל או אל אתריה.
 3. המפעיל עושה מאמץ לאתר זהותו של כל יוצר אשר נעשה בפרסום העיתונאי שימוש בצילום/סרטון שצילם (בין היתר בהתאם להוראות סעיפים 27א ו/או 50(א1) לחוק זכות יוצרים), אך לא תמיד הדבר ניתן לאיתור במאמץ סביר. ליוצר כאמור שמורה הזכות לפנות אל המפעיל כדי ליידעה בדבר היותו היוצר המקורי של הצילום/סרטון המופיע בפרסום. לצורך פניה לגבי זהותם של צלמים/יוצרים יש לשלוח מייל אל הכתובת msnewsisrael@gmail.com

תנאים נוספים

 1. המפעיל שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל אחד מאתרים מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר הרלוונטי. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לתכנים, לפרסומים ו/או לשימוש באתרים ו/או ביישומונים, לרבות בשירותים הניתנים בקשר עם האתרים, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 3. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל המפעיל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל המפעיל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של המפעיל לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של המפעיל. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 4. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד המפעיל, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות המפעיל על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה למפעיל.
 5. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 6. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד המפעיל כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת המפעיל ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 7. תקנון זה יחול לטובת המפעיל והפועלים מטעמה ו/או עבורה. המפעיל רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, מפעיל קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 8. השימוש באתרים כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתרים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתרים ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
 9. תנאי השימוש באתרים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 10. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את המפעיל.
 11. אם ברצונך לפנות אלינו אנא שלח דואר אלקטרוני ל msnewsisrael@gmail.com

איסוף וקבלת מידע על-ידי אתרי המפעיל

מידע הנמסר לאתרי המפעיל ביוזמת המשתמש

 1. שירותים מסוימים הניתנים באתרי המפעיל או באמצעותם טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן עצמאי, כדוגמת, שם, כתובת מגורים, סוג מוצרים ו/או שירותים שביקש לצרוך, אמצעי תשלום ככל שהדבר רלוונטי,  דרכי התקשרות מתאימות עם המשתמש לרבות כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב.
 2. זהו המידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתרים או לשירותים הניתנים בהם ו/או באמצעותם. השדות המתאימים בהם הכרחי להזין את הפרטים יסומנו במפורש. כמובן שללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב"שדות החובה", לא ניתן להירשם לשירותים או יישומים הטעונים רישום.
 3. ככל שנדרשים פרטים אישיים לצרכים שיווקיים או בעת רישום לשירותים באתרים, או בעת רכישת מוצרים/שירותים, תתבקש באתרים לספק רק את המידע הנחוץ לשירות אליו נרשמת. לפיכך, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות.

מידע הנאסף על גלישת המשתמש באתרי המפעיל

 1. חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך באתרי המפעיל הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי, או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ( IP) שממנה פנית, מהי מערכת ההפעלה ( USER AGENT) בה אתה משתמש. – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמך.

מאגר המידע

 1. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של אתרי המפעיל, הרשום כדין. אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת פרטים הנחוצים והכרחיים לצורך אספקת שירותים מסוימים, ייבצר מהמפעיל לספק לך שירותים אלו.

שימוש במידע

 1. במהלך גלישתך באתרי המפעיל, אפשר ויצטבר אצל המפעיל מידע על העדפותיך השונות בגלישה באתרים, כגון הידיעות אותן קראת, המוצרים שביקשת לרכוש, פרסומות אליהן נחשפת, העמודים בהם צפית וכיו"ב. המפעיל שומרת את המידע הנ"ל במאגריה, ושימוש בהם יתבצע רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, והכל למטרות המפורטות להלן:
 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ולהתאימם ככל שניתן להעדפות המשתמשים. המידע שישמש את אתרי המפעיל לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 3. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתרים, לרבות לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, או משלוח כתבות וידיעות המותאמות להעדפותיך.
 4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים.
 5. אתרי המפעיל רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע למפעיל על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, זאת בדרך המפורטת על גבי הדואר שיישלח אליך. עם זאת, אתרי המפעיל לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים.

ליצירת קשר אתך במקרה הצורך.

 1. לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 2. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים, המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מידי פעם.
 3. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתרי המפעיל.
 4. מסירת מידע לצד שלישי
 5. אתרי המפעיל לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:
 6. אם המפעיל תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל המפעיל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
 7. כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת למפעיל ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.
 8. במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי המפעיל ו/א באיזה מהשירותים המוצעים בהם, או במצב בו תפעל באתרי המפעיל ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.
 9. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין המפעיל.
 10. בכל מקרה שהמפעיל תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
 11. אתרי המפעיל יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 12. במידה ופעילות איזה מאתרי המפעיל תשולב או תעבור לתאגיד אחר, לרבות בשל רה-אורגניזציה פנימית בקבוצת "הארץ" או בשל מיזוג עם תאגיד אחר – הרי שניתן כמובן יהיה להעביר לתאגיד החדש הרלוונטי העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי המפעיל, ובלבד שתאגיד זה ינהג על-פי עקרונות מדיניות פרטיות זו.
 13. אתרי המפעיל צפויים לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים באתרי המפעיל, או גם באתרים אחרים (כגון אתר רשת חברתית Facebook), אשר עשויות ליידע צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים שפורסמו באיזה מאתרי המפעיל. מובהר בזה, כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי המפעיל בענין זה.

Cookies

 1. באתרי המפעיל נעשה שימוש ב"עוגיות" ( cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישתך באתרים להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.
 2. עוגיות ( (cookiesהן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב אתר המפעיל הרלוונטי. חלק מהעוגיות ( Session Cookies) תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמא, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:/windows/cookiesוכן ב-  c:/windows/temporary internet files. ה- cookiesמכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. ה- cookiesמייתרים גם את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתרי המפעיל המחייבים רישום. המידע ב- cookiesמוצפן, ואתרי המפעיל נוקטים אמצעי זהירות על מנת  שמחשבי המפעיל בלבד יזהו מידע זה.
 3. עומדת בפניך אפשרות להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיישומים באתרי המפעיל או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה אמור להיות מסוגל למחוק את ה- cookiesבמחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי המפעיל יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעיתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
 4. בנוסף לכך, באתרי המפעיל נעשה שימוש ב web beakons –("משוואות רשת") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. המשוואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, ונועד לעקוב אחר דפוסי הגלישה באתר ולעקוב אחר העדפות הגולשים ביחס לתכנים ושירותים שונים.
 5. למיטב הידיעה ניתן להסיר את משוואות הרשת על ידי מחיקת ההיסטוריה בדפדפן (בדומה למחיקת "עוגיות").

שירותים של צדדים שלישיים

 1. שירותים מסוימים באתרי המפעיל, כגון זירת הקניות, outbrainושירותים הקשורים ל"פייסבוק", מנוהלים למעשה על ידי גופים אחרים שאינם המפעיל. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי המפעיל בלבד, אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור.

פרסומות של צדדים שלישיים

 1. פרסומות מסוימות המצויות באתרי המפעיל מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידעך כי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות cookiesבמחשבך ומשבצות משוואות רשת ( web beakons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב cookies-ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתרי המפעיל.
 2. תוכל לקבל מידע, לנהל ו/או לבטל cookies אלו בדפדפנים של מחשב נייח וטלפון נייד באמצעות אחד מהלינקים הבאים:

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

 1. נבקש ליידעך כי למיטב הידיעה, גלישה באתר בעודך מחובר/ת ל"חשבון גוגל" שברשותך, יאפשר ל"גוגל" להצליב מידע אודות גלישתך באמצעות מכשירים אחרים (""cross-device controls ), למשל גלישה ממחשב נייח ומטלפון נייד, אך באופן שאינו מזהה אותך פרסונלית. "גוגל" מאפשרת לאתר לקבל חלק מן המידע הזה, שאינו מזהה כאמור, לצרכי ניתוח התנהגות גולשים. לביטול האפשרות הנ"ל בהגדרת "חשבון גוגל" לחץ כאן
 2. בנוסף, "גוגל" מאפשרת לאתר לקבל חלק מן המידע הזה, שאינו מזהה כאמור, לצרכי ניתוח התנהגות גולשים והתאמת מודעות פרסומת. לביטול ו/או ניהול אפשרות זו באזור Google My Activity לחץ כאן
 3. שים לב, כי ביטול קבצי cookies עשוי להשפיע על פעילותך האתר ולמנוע ממך גישה לחלקים מסוימים באתר.
 4. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
 5. אתרי המפעיל נעזרים בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. החברות אוספות ומנתחות מידע שהנו סטטיסטי במהותו והוא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 6. אבטחת מידע
 7. המפעיל דואגת כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המפעיל ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור.
 8. זכות לעיין במידע
 9. על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל  msnewsisrael@gmail.com או באמצעות או בדואר רגיל אל: ת.ד. 6381  א.ת. כרמיאל יובי מדיה 

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. המפעיל ואתריה רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתרי המפעיל.

 

חדשות
לירן צ'רחי

אדוני ראש הממשלה

אבו צאלח הדסק הערבי אדוני ראש הממשלה, חברי קבינט המורחב ולאלה שאת החיים של בני משפחתי ועם ישראל הפקדנו ביד שלכם: שר הביטחון רמטכ"לראש אמ"ן

קרא עוד »

כתיבת תגובה